Takyklygy we ygtybarlylygy, amatly bahany we ýokary öndürijiligi kesmek biziň gözleýän zadymyzdyr we daşary ýurtdaky tehniki goldaw işimiziň iň möhüm bölegidir, ähli müşderilerimizi iň gowy şahsy tejribe toplamak üçin elimizden gelenini ediň.

Önümler

 • High Speed Multi Function corrugated board box cutter

  Speokary tizlikli köp funksiýaly gasynlanan tagta gutujy

  Ameida B4 seriýasy mahabat, gol, gaplamak we başga-da köp dürli pudak üçin döredildi.

 • Multi-Materials Digital Cutter – B1 Series

  Köp materially sanly kesiji - B1 seriýasy

  B1 Tekiz sanly kesiş ulgamy, ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kesmek, ýarym kesmek, eritmek, üwemek, degirmek we höwürtge arkaly amala aşyryp biler. Konweýer stoly bilen, B1 material iýmitlenmegi we çaltlyk bilen ýygnamagy tamamlap biler. “Sign & Graphic”, “Packaging”, “Awtoulag”, “Gasket” pudaklarynda nusga öndürmek, gysga möhletli we köpçülikleýin önümçilik üçin gaty amatly.

 • Economy Packaging Cutter – B4L Series

  Ykdysadyýet gaplaýyş kesiji - B4L seriýasy

  B4 sanly kesiş ulgamy, ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kesmek, ýarym kesmek, eritmek, üwemek, degirmek we höwürtge arkaly amala aşyryp biler.
  Gaplamak pudagynda nusga öndürmek, gysga möhletli we köpçülikleýin önümçilik üçin gaty amatly we statiki stol önümlerini islegiňize laýyk hödürleýäris.
  B4-L seriýasy esasanam bäsdeşlik bahasy we amatly ululygy bilen gaplaýyş pudaklary üçin döredildi.

 • Fabric &Textile Digital Cutter – B3 Series

  Mata we dokma sanly kesiji - B3 seriýasy

  B3 Tekiz sanly kesiş ulgamy, ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kesmek, ýarym kesmek, eritmek, üwemek, degirmek we höwürtge arkaly amala aşyryp biler. Konweýer stoly bilen, B3 material iýmitlenmegi we ýygnamagy çaltlyk bilen tamamlap biler. “Sign & Graphic”, “Packaging”, “Awtoulag”, “Gasket” pudaklarynda nusga öndürmek, gysga möhletli we köpçülikleýin önümçilik üçin gaty amatly.

 • Label Die Cutter – C5 Series

  “Die Cutter” belligi - C5 seriýasy

  C5 düzediş, gaýtadan laminirlemek, süýşürmek, galyndylary aýyrmak, bir sahypaly kesmek, ýygnamak ýaly köp funksiýaly sanly ölü kesýän maşyn. Şol bir wagtyň özünde pyçak galyplaryny kesmekden has aňsat işlemek, rulondan kesmek we rulondan kesmek amala aşyrylýar. Kesýän kelleler olaryň arasyndaky boşlugy awtomatiki sazlap biler. C5 awtomatiki we ýokary tizlikli kesmegi amala aşyrmak üçin akylly bufer dolandyryş ulgamyny hem goldaýar ..

 • Label Die Cutter – C3 Series

  “Die Cutter” belligi - C3 seriýasy

  Etiketkany öçürmek üçin C3 roll, gysga we köpçülikleýin önümçilik üçin stiker we ýazgylar üçin awtomatiki kesiş çözgütlerini üpjün edýär. C3 galyndylary aýyrmak, süýşürmek, ýygnamak we laminasiýa bilen bir wagtda tamamlap biler, dürli talaplar üçin ýarym kesilen we doly kesilen goldawy goldap biler. Önümçilik we bölek satuw dükanlary hem bu enjamy ulanyp bilerler.

 • Sewing Template Cutter – A3 Series

  Tikin şablony kesiji - A3 seriýasy

  AMEIDA maşyn kesmek boýunça tejribämizi ulanyjylaryň hakyky zerurlyklary bilen birleşdirdi, egin-eşik senagatynyň şablonyna güýçli täsir etdi.
  A3 şablony we nagyş kesilmegine düşüniň, materiallaryň nagşyny çalyşmagy aňsatlaşdyryň.

 • Multi-Function Digital Cutter – B8 Series

  Köp funksiýaly sanly kesiji - B8 seriýasy

  B8, iň köp satýan B4-iň täzelenen kesiş çözgüdi. B8 sanly kesiş ulgamy, şeýle hem ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kesmek, ýarym kesmek, eritmek, üwemek, degirmek we höwürtge arkaly amala aşyryp biler.

  Staker (list iýmitlendiriji) we ýygnamak ulgamy bilen, B8 material iýmitlenmegi we ýygnamagy çaltlyk bilen tamamlap biler. Gaplamak pudaklarynda nusga öndürmek, gysga möhletli we köpçülikleýin önümçilik üçin gaty amatly we esasanam statiki stol önümini maslahat berýäris.

  Has ýönekeý we has ýumşak setirler diňe bir häzirki zaman estetikasyna uýgunlaşman, eýsem müşderilerimiziň pudaklarynda ulanylýanlara-da laýyk gelýär; gök, ak we çal reňkleriň birleşmegi, enjamy durnukly we senagat taýdan görkezýär; we enjamyň güýçli nokadyny üýtgetmedik, oňat dizaýn edilen umumy çarçuwanyň gurluşy, çeýe gural ulgamy, takyk kesiş öndürijiligi we Ameida önümlerinde kämillige ymtylmak.

 • Multi-Function Digital Cutter – B4 Series

  Köp funksiýaly sanly kesiji - B4 seriýasy

  B4 sanly kesiş ulgamy, ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kesmek, ýarym kesmek, eritmek, üwemek, degirmek we höwürtge arkaly amala aşyryp biler.
  Staker (list iýmitlendiriji) we ýygnamak ulgamy bilen, B4 material iýmitlenmegi we ýygnamagy çaltlyk bilen tamamlap biler. Gaplamak pudaklarynda nusga öndürmek, gysga möhletli we köpçülikleýin önümçilik üçin gaty amatly we esasanam statiki stol önümini maslahat berýäris.

 • Roll Material Cutter – A11 Series

  Roll material kesiji - A11 seriýasy

  A11 sanly kesiş ulgamy Mahabat pudagy üçin niýetlenendir, ýokary tizlikli we ýokary takyklyk bilen, bäsdeşlik bahasy bilen kesmek we ýarym kesmek arkaly amala aşyryp biler.
  Staker (list iýmitlendiriji) we ýygnamak ulgamy bilen, A11 material iýmitlenmegi we ýygnamagy çaltlyk bilen tamamlap biler. PP kagyzy, stikerler we şöhlelendiriji materiallary kesmek üçin gaty amatly.