Egin-eşik pudagynda pyçak kesýän maşynlaryň artykmaçlyklary

Häzirki wagtda, Senagat rewolýusiýasyndan bir asyr gowrak wagt geçensoň, egin-eşik bazary diňe bir kämillik ýaşyna ýetmän, eýsem doýýar. Şol bir wagtyň özünde, durmuş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen, uly markalar gündelik sarp edilişe öwrüldi, moda bilen meşgullanýan adamlaryň isleglerini kanagatlandyryp bilmedi we ýöriteleşdirilen studiýalar bazara girip başlady. Ölçegden iň soňky tikin we ütükleme çenli el bilen özleşdirmek prosesi hökmany suratda zähmet tapawudy sebäpli dürli ýalňyşlyklara sebäp bolar. Zähmet gymmatlygy sebäpli, ýöriteleşdirilen eşikleriň bahasy hem has gymmat.

Şeýle-de bolsa, titreýän pyçak kesýän maşyn çig malyň galyndylaryny azaltmak üçin kompýuterde materiallary awtomatiki çykaryp biler. Enjam, kompýuteriň döreden ýoluna görä kesilýär, tehnologiýanyň we güýjüň çäkliligi sebäpli işçi güýji bolmazdan, ajaýyp netijelere ýetip biler. Kesilen matanyň çekiş hadysasy ýok. Clothingörite eşik pyçaklary burçlary has çeýe edýär.

Maşynlaryň ulanylmagy döwrüň ösüş ugruna laýyk gelýär we maşynlary ulanmak bu ugra eýermek üçin dogry saýlawdyr.

The Advantages of Knife Cutting Machines In the Apparel Industry


Iş wagty: Awgust-31-2021