Stiker kesiji maşyny nädip saýlamaly

Mahabat pudagynyň ösmegi bilen bazarda barha köp şahsylaşdyrylan çaphana zerurlyklary peýda boldy we dürli onlaýn we awtonom kiçi partiýalaşdyryş hyzmatlary hem ýüze çykdy. Esasanam bellikler we stikerler üçin satyljak önümleriň sanyny ýa-da möwsümiň mahabat zerurlyklaryny üýtgetmegi göz öňünde tutup, şahsylaşdyrylan özleşdirmegiň kiçi toparlary amala aşyrylar.

Adaty etiketkany kesýän maşynyň tizliginde has köp artykmaçlygy bar bolsa-da, galyndylary her gezek stiker boýunça ýasamalydy, bu diňe wagt ýitirmek bilen çäklenmän, köp çykdajylary hem artdyrýardy. Şol bir wagtyň özünde, uly göwrümli etiketka kesýän maşynlar elmydama uly ýerleri tutýardy we ýöriteleşdirilen önümleri öndürmek üçin laýyk däl satyn alyş çykdajylary ýokarydy.

Ameida C seriýaly sanly bellik kesiji maşyn, kesmek üçin 3 kesiji kelläni ulanyp, dizaýn faýlyna görä gyrasyny awtomatiki tapyp bilýärdi we pyçak bilen her dürli standart grafikany ýa-da ýörite şekilli nagyşlary kesip bilýärdi. Şeýle hem, uzak wagtlap üznüksiz kesmegiň takyklygyny üpjün etmek üçin awtomatiki düzediş funksiýasy bardy we aladasyz doly awtomatiki amal edip bilýärdi.

Bu etiketkany kesýän maşyn, bellikleri kesmek, zähmeti we çykdajylary köp derejede tygşytlamak bilen marginal galyndylary zyňmak we laminasiýa funksiýalaryny tamamlap biler. Şol bir wagtyň özünde, Ameida C seriýaly sanly etiketkany kesýän maşynyň has kiçi göwrümi we has kiçi aýak yzy bardy, bu aýratyn kiçi çaphana kompaniýalary we ştrih kodlaryny ýa-da belliklerini ýasamak üçin özbaşdak çap materiallaryny öndürýän iri öndürijiler üçin has amatlydy.

news

news


Iş wagty: Awgust-31-2021