“Bayberry” seçip almak möwsümi

"Wang Mei"
Dagyň gyrasynda azajyk gyzyl,
Meaňmeý maý aýynda.
Bu miwäni saýlap, synap göresim gelýär,
Men diňe bu dagda bolmazlygy ýigrenýärin.
Bu goşgyny okanymdan soň, bu dagda däldigime gynandym, şonuň üçin syýahatçylyk topary toparlaýyn iş gurady we aýlag almak üçin daga çykdy. Şenbe güni howa gaty gowydy. Güýçli ýagyş ýagar öýdüpdim, ýöne öňünden taýýarlan ýagyş paltamy hem ulanmadym.

news

news 2

In Engineener Çen her ýyl agajyň depesinde gezýän adamdy. Köne aýdylyşy ýaly has ýokary ýer has süýji aýna bilen çykdy. Dogrymy bilemok?

news 4

news 3

Toparyň hemmesini dagyň eteginde surata düşürmek, surata düşmäge garaşyp bilmedik we eýýäm agaç agaçlaryna siňip giden adamlar bar. Hemmeleriň keýpi gowydy. Çagalar gaty tolgundylar.

news 6

news 5

Dolandyryjy Tangyň üns merkezine her kim düşünýärdi we hiç kim onuň bilen deňeşdirip bilmeýär.

Uyauýa Kişanyň ak aýlagy meşhurdy we dostlarymyň ilkinji gezek “Bayberry” -ni el bilen saýlamagydy;

news 7

news 8

news 9

Nahar bugly dub, gurbaga, ýerli towuk we doňuz eti bilen ýakymly daýhan naharydy. . . . . .

news 10

news 11

news 12

Günortanlyk naharyndan soň balykçylaryň hemmesi balyk tutmak üçin köle gitdiler.

news 17

news 14

news 13

news 16

news 15

Underyldyrymly tupanyň gelmegi bilen işjeňlik öňünden tamamlandy! Indiki birine sabyrsyzlyk bilen garaşýardyk!

Amatany has ulurak we güýçlendirmek üçin bilelikde işläris!


Iş wagty: Awgust-31-2021