Habarlar

 • How To Choose The Sticker Cutting Machine

  Stiker kesiji maşyny nädip saýlamaly

  Mahabat pudagynyň ösmegi bilen bazarda barha köp şahsylaşdyrylan çaphana zerurlyklary peýda boldy we dürli onlaýn we awtonom kiçi partiýalaşdyryş hyzmatlary hem ýüze çykdy. Esasanam bellikler we stikerler üçin şahsylaşdyrmagyň kiçi toparlary ...
  Koprak oka
 • The Advantages of Knife Cutting Machines In the Apparel Industry

  Egin-eşik pudagynda pyçak kesýän maşynlaryň artykmaçlyklary

  Häzirki wagtda, Senagat rewolýusiýasyndan bir asyr gowrak wagt geçensoň, egin-eşik bazary diňe bir kämillik ýaşyna ýetmän, eýsem doýýar. Şol bir wagtyň özünde, durmuş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen, uly markalar f yzarlaýanlaryň isleglerini kanagatlandyryp bilmeýän gündelik sarp edişe öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Bayberry Picking Season Again

  “Bayberry” seçip almak möwsümi

  "Wang Mei" Dagyň gyrasynda birneme gyzyl, meangmei maý aýynda. Bu miwäni saýlap, synap göresim gelýär, bu dagda bolmazlygy ýigrenýärin. Bu goşgyny okanymdan soň, bu dagda däldigime gynandym, şonuň üçin syýahatçylyk kompaniýasy t ...
  Koprak oka