Köp funksiýaly sanly kesiji - B8 seriýasy

Gysga düşündiriş:

B8, iň köp satýan B4-iň täzelenen kesiş çözgüdi. B8 sanly kesiş ulgamy, şeýle hem ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kesmek, ýarym kesmek, eritmek, üwemek, degirmek we höwürtge arkaly amala aşyryp biler.

Staker (list iýmitlendiriji) we ýygnamak ulgamy bilen, B8 material iýmitlenmegi we ýygnamagy çaltlyk bilen tamamlap biler. Gaplamak pudaklarynda nusga öndürmek, gysga möhletli we köpçülikleýin önümçilik üçin gaty amatly we esasanam statiki stol önümini maslahat berýäris.

Has ýönekeý we has ýumşak setirler diňe bir häzirki zaman estetikasyna uýgunlaşman, eýsem müşderilerimiziň pudaklarynda ulanylýanlara-da laýyk gelýär; gök, ak we çal reňkleriň birleşmegi, enjamy durnukly we senagat taýdan görkezýär; we enjamyň güýçli nokadyny üýtgetmedik, oňat dizaýn edilen umumy çarçuwanyň gurluşy, çeýe gural ulgamy, takyk kesiş öndürijiligi we Ameida önümlerinde kämillige ymtylmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

1. Infragyzyl duýgur ulgam, operatoryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin 360 ° töweregi howpsuzlyk.
2. Kameranyň ýerleşiş ulgamyny kämilleşdirmek, goldaw ýa-da bellik we ş.m. işiň netijeliligini ýokarlandyrýar.
3.Güýçli alýumin bal ary platformasy, uzak wagtlap ulanylandan soň platformanyň tekiz we deformasiýa edilmezligini üpjün edip, gowy sorujy täsir edýär.
4.Ameida B seriýaly gurallaryň hemmesine laýyk gelýän çeýe gurallar ulgamy.
5.Egerli guratmaga we togalanmak iýmitlendiriş ulgamy, 5 sekuntda doly iýmitlendirmek we kesmek; maşyny üznüksiz kesmegi awtomatiki amala aşyrmak.
6. Güýçli CAD redaktirleme we dizaýn programma üpjünçiligi, CorelDraw, Adobe illýustrator, Onyx, Caldera, PrintFactory, MainTop programma üpjünçiligi we ş.m. bilen ajaýyp iş.; Operatoryň nädogry kesiş faýly ibermezligi, iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ştrih-kod okamagyny goldaň.
7. Parametrleri düzmek ulgamy, her kesmegiň takyklygyny üpjün etmek üçin, dürli materiallara görä optimal kesiş parametrlerini sazlap biler.
8. Senagatyň uly inersenerleri tarapyndan döredilen umumy çarçuwanyň gurluşy, ýönekeý, durnukly, gurmak we götermek aňsat.
9. Işlemek aňsat bolan gurallary sazlamak ulgamy, pyçagyň çuňlugyny takyk dolandyryp we düşegiň ulanylyş wagtyny uzaldyp biler.
10. Ylmy we ýönekeý sim ulgamy we şassi zynjyrynyň dizaýny, durnukly we howpsuz; soňraky täzelenmegi goldamak üçin ähli gural interfeýsleri bilen enjamlaşdyrylan; gurmak we hyzmat etmek aňsat.

Arza

cut_42

Parametr

Model

B8-1013

B8-1815

B8-2516

B8-2518

B8-3020

Iş meýdany (MM)

1000 * 1300mm

1800 * 1500mm

2500 * 1600mm

2500 * 1800mm

3000 * 2000mm

Specialörite ululyk

Özbaşdak düzülip bilner

Howpsuz enjam

Fiziki çaknyşyga garşy mehanizm + önümçiligiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin infragyzyl induksiýa garşy çaknyşyk

Kesmek guraly

EOT, UCT, KCT, CCD, Kursor, ruçka, POT, DRT, PRT, CT, VCUT, URT

Galyňlygy kesmek

≤50Mm

Tizlik

1200mm / s

Kesmek takyklygy

0,1 mm

Gaýtalanýan takyklyk

0.05mm

Düzediş usuly

Wakuum sorujy

Interfeýs

Ethernet porty

Sürüji ulgamy

 Akylly sanly dolandyryş sero ulgamy

Buýruk

DXF, HPGL gabat gelýän format

Dolandyryş paneli

Köp dilli LCD duýgur paneli

Soruş güýji

3KW ~ 12KW (Üýtgeýän ýygylykly howa nasosy islege bagly)

Elektrik üpjünçiligi

AC220 / 380V 50 ~ 60Hz

Iş gurşawy

Temperatura: -10 ° ~ 40 ° Çyglylyk: 20% ~ 80%

Maşyn maglumatlary

machinedetails

Gural teklip

tools


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň