Köp funksiýaly sanly kesiji - B4 seriýasy

Gysga düşündiriş:

B4 sanly kesiş ulgamy, ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kesmek, ýarym kesmek, eritmek, üwemek, degirmek we höwürtge arkaly amala aşyryp biler.
Staker (list iýmitlendiriji) we ýygnamak ulgamy bilen, B4 material iýmitlenmegi we ýygnamagy çaltlyk bilen tamamlap biler. Gaplamak pudaklarynda nusga öndürmek, gysga möhletli we köpçülikleýin önümçilik üçin gaty amatly we esasanam statiki stol önümini maslahat berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

1. Infragyzyl duýgur ulgam, operatoryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin 360 ° töweregi howpsuzlyk.
2. Kameranyň ýerleşiş ulgamyny kämilleşdirmek, goldaw ● ýa-da 十 bellik we ş.m., iş netijeliligini ýokarlandyrýar.
3.Güýçli alýumin bal ary platformasy, uzak wagtlap ulanylandan soň platformanyň tekiz we deformasiýa edilmezligini üpjün edip, gowy sorujy täsir edýär.
4.Ameida B seriýaly gurallaryň hemmesine laýyk gelýän çeýe gurallar ulgamy.
5.Egerli guratmaga we togalanmak iýmitlendiriş ulgamy, 5 sekuntda doly iýmitlendirmek we kesmek; maşyny üznüksiz kesmegi awtomatiki amala aşyrmak.
6. Güýçli CAD redaktirleme we dizaýn programma üpjünçiligi, CorelDraw, Adobe illýustrator, Onyx, Caldera, PrintFactory, MainTop programma üpjünçiligi we ş.m. bilen ajaýyp iş.; Operatoryň nädogry kesiş faýly ibermezligi, iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ştrih-kod okamagyny goldaň.
7. Parametrleri düzmek ulgamy, her kesmegiň takyklygyny üpjün etmek üçin, dürli materiallara görä optimal kesiş parametrlerini sazlap biler.
8. Senagatyň uly inersenerleri tarapyndan döredilen umumy çarçuwanyň gurluşy, ýönekeý, durnukly, gurmak we götermek aňsat.
9. Işlemek aňsat bolan gurallary sazlamak ulgamy, pyçagyň çuňlugyny takyk dolandyryp we düşegiň ulanylyş wagtyny uzaldyp biler.
10. Ylmy we ýönekeý sim ulgamy we şassi zynjyrynyň dizaýny, durnukly we howpsuz; soňraky täzelenmegi goldamak üçin ähli gural interfeýsleri bilen enjamlaşdyrylan; gurmak we hyzmat etmek aňsat.

Arza

Multi-Function Digital Cutter – B4 Series

Parametr

Model

B4-1013

B4-1815

B4-2516

B4-2518

B4-3020

Iş meýdany (MM)

1000 * 1300mm

1800 * 1500mm

2500 * 1600mm

2500 * 1800mm

3000 * 2000mm

Specialörite ululyk

Özbaşdak düzülip bilner

Howpsuz enjam

Fiziki çaknyşyga garşy mehanizm + önümçiligiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin infragyzyl induksiýa garşy çaknyşyk

Kesmek guraly

EOT, UCT, KCT, CCD, Kursor, ruçka, POT, DRT, PRT, CT, VCUT, URT

Galyňlygy kesmek

≤50Mm

Tizlik

001200mm / s

Kesmek takyklygy

≤0.1mm

Gaýtalanýan takyklyk

≤0.05mm

Düzediş usuly

Wakuum sorujy

Interfeýs

Ethernet porty

Sürüji ulgamy

 Akylly sanly dolandyryş sero ulgamy

Buýruk

DXF, HPGL gabat gelýän format

Dolandyryş paneli

Köp dilli LCD duýgur paneli

Soruş güýji

3KW ~ 12KW (Üýtgeýän ýygylykly howa nasosy islege bagly)

Elektrik üpjünçiligi

AC220 / 380V 50 ~ 60Hz

Iş gurşawy

Temperatura: -10 ° ~ 40 ° Çyglylyk: 20% ~ 80%

Maşyn maglumatlary

machinedetails

Gural teklip

tools

Roll Material Cutter – A11 Series Roll Material Cutter – A11 Series


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň