Speokary tizlikli köp funksiýaly gasynlanan tagta gutujy

Gysga düşündiriş:

Ameida B4 seriýasy mahabat, gol, gaplamak we başga-da köp dürli pudak üçin döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Ameida B4” seriýasy mahabat, gol, gaplamak we başga-da köp dürli pudaklar üçin döredildi. Iki üýtgäp bilýän gural bazasy bar, elektrik yrgyldama guraly, eriş gurallary, öpüş gurallary, V kesilen gural, uniwersal marşrutizator gural, uniwersal kesiş guraly we ş.m. KCD kamera ulgamy bilen, çap edilen materiallary gaty aňsat kesip bilersiňiz. 10 ýyllyk önümçilik tejribesi maşynymyzyň dizaýnyny we hilini Hytaýda 1-nji synpda goýýar, esasy bölekleri Japanaponiýadan, Germaniýadan, Gollandiýadan we ş.m., maşynyň hyzmat möhleti 10 ýyldan gowrak, bir gezeklik maýa goýum size uzak möhletli bolar peýdalary, bize goşulyň we ilkinji Ameida kesiji maşynyňyza eýe boluň.

Kesiş çözgütlerimiziň adatdan daşary modullygy iň gowy saýlawdyr. Ameida B4 ulgamyňyzy hemişe üýtgetmeler we täzelenmeler bilen täze talaplara uýgunlaşdyryp bilersiňiz. Ameida-nyň modul dizaýn düşünjesi, belli bir önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin düzülen aýratyn kesiş çözgüdini bir ýere jemlemäge mümkinçilik berýär. Ameida kesijiler ygtybarly maýa goýumdyr we iň ýokary bahany saklamagy teklip edýär.

Müşderiniň gyzyklanmasyna oňyn we progressiw garaýyş bilen, kompaniýamyz müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümimiziň hilini yzygiderli ýokarlandyrýar we Hytaýyň ýokary hilli köp funksiýaly sanly kesiji üçin howpsuzlyga, ygtybarlylyga, daşky gurşaw talaplaryna we täzeliklere has köp üns berýär. Öňe barýarkak, barha giňeýän önümler aralygymyza gözegçilik etmegi we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmegi dowam etdirýäris

Arza

Multi-Function Digital Cutter – B4 Series

Parametr

Model

B4-1013

B4-1815

B4-2516

B4-2518

B4-3020

Iş meýdany (MM)

1000 * 1300mm

1800 * 1500mm

2500 * 1600mm

2500 * 1800mm

3000 * 2000mm

Specialörite ululyk

Özbaşdak düzülip bilner

Howpsuz enjam

Fiziki çaknyşyga garşy mehanizm + önümçiligiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin infragyzyl induksiýa garşy çaknyşyk

Kesmek guraly

EOT, UCT, KCT, CCD, Kursor, ruçka, POT, DRT, PRT, CT, VCUT, URT

Galyňlygy kesmek

≤50Mm

Tizlik

001200mm / s

Kesmek takyklygy

≤0.1mm

Gaýtalanýan takyklyk

≤0.05mm

Düzediş usuly

Wakuum sorujy

Interfeýs

Ethernet porty

Sürüji ulgamy

 Akylly sanly dolandyryş sero ulgamy

Buýruk

DXF, HPGL gabat gelýän format

Dolandyryş paneli

Köp dilli LCD duýgur paneli

Soruş güýji

3KW ~ 12KW (Üýtgeýän ýygylykly howa nasosy islege bagly)

Elektrik üpjünçiligi

AC220 / 380V 50 ~ 60Hz

Iş gurşawy

Temperatura: -10 ° ~ 40 ° Çyglylyk: 20% ~ 80%

Maşyn maglumatlary

machinedetails

Gural teklip

Roll Material Cutter – A11 Series


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň