Biz hakda

Biz kim?

Ningbo Ameida Technology Co., Ltd., hyjuwly ýigitler topary tarapyndan 2016-njy ýylda döredildi. Maşyn önümçiligini kesmekde köp ýyllap toplanymyzdan soň, Hytaýyň häzirki zaman senagatyna goşant goşjakdygymyza we öz güýjümiz bilen halkara bazaryna çykmaga umyt baglaýarys. Amida Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän, ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, ösmäge, öndürmäge, CAD / CAM awtomatiki enjamlaryny satmak we hyzmat etmek.

Ameida, tehnika, elektronika, kompýuter programma üpjünçiligi we dolandyryş ugurlarynda ajaýyp üstünlikleri gazanan hünärmen inersenerlerden we dolandyryjylardan ybaratdyr. Olaryň arasynda 1 uly dosent, 1 doktorlyk derejesi we 2 magistr derejesi bar we olar Zhejiang Tehnologiýa Uniwersiteti ýaly uniwersitetler bilen taslama hyzmatdaşlygyny ýola goýdular.

about us01
about us02

Näme edip bileris?

Ameida egin-eşik tekiz kesiji maşynlary, egin-eşik şablonyny kesýän maşynlary, karton kesiji maşynlary, mahabat pudagynda awtomatiki kesiş ulgamlaryny, sanly bellikli film kesiji maşynlary, bir gatly kesiji maşynlary we ş.m. önümçilige ünsi jemledi. Önümler kesmekde giňden ulanylýar. we çeýe materiallary we birleşdirilen materiallary öndürmek. Aýakgap, egin-eşik, goşlar, kartonlar, deri, mahabat, divanlar, awtoulag oturgyçlary, birleşdirilen materiallar, elektronika we beýleki pudaklar. Önümler we tehnologiýalar milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we CE şahadatnamasyny aldy. Geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýan Amada, innowasiýa ulgamynyň özeni hökmünde tehnologiki innowasiýalary, dolandyryş innowasiýalaryny we marketing innowasiýalaryny yzygiderli berkitmegi talap eder we akylly kesiş pudagynyň ösmegine goşant goşmaga çalyşar!

https://www.easy-cutter.com/multi-function-digital-cutter-b4-series-product/

Medeniýetimiz

Takyklygy we ygtybarlylygy, amatly bahany we ýokary öndürijiligi kesmek biziň gözleýän zadymyzdyr we daşary ýurtdaky tehniki goldaw işimiziň iň möhüm bölegidir, ähli müşderilerimizi iň gowy şahsy tejribe toplamak üçin elimizden gelenini ediň.

Şeýle hem aşakdaky ýaly gowy häsiýetlere ünsi çekýäris:

Innowasiýa

Esasy häsiýet, işe başlamaga, synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het edip bilmekdir.

Dogruçyllyk

“Honesty-Uphold” bütewiligi Jinyun Lazeriň esasy aýratynlygydyr.

Işgärlere ideg

Işgärleri taýýarlamak üçin her ýyl ýüzlerçe million ýuana maýa goýuň, işgärler naharhanasyny guruň we işgärlere günde üç gezek nahar beriň.

Biz elimizden gelenini ediň

Wanda ajaýyp görüş ukybyna eýe, aşa ýokary iş standartlaryny talap edýär we "ähli işi gowy önüme öwürmegi" maksat edinýär.