Aýratyn

Maşynlar

Köp funksiýaly sanly kesiji - B4 seriýasy

B4 sanly kesiş ulgamy, ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kesmek, ýarym kesmek, eritmek, üwemek, degirmek we höwürtge arkaly amala aşyryp biler.

B4 digital cutting system can realize through cutting, half cutting, creasing, milling, punching and nesting with high speed and high precision.

Maşyn kesmek boýunça 10 ýyllyk tejribe

SIZ BILEN HER AYOL

Ameida

biz hakda

AMEIDA CNC Technology Co., Ltd Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşip, maşyn kesmek boýunça 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, müşderimiz üçin amatly sanly kesiş maşynyny ösdürmäge we dürli pudaklarda durnukly kesiş çözgüdini üpjün etmäge üns berdik. Müşderilerimiz gol we çaphana, gaplaýyş senagaty, egin-eşik we dokma senagaty, mebel senagaty, gaz önümçiligi we ş.m. ýaly dürli pudaklardan gelýär.

ýakynda

HABARLAR

  • Stiker kesiji maşyny nädip saýlamaly

    Mahabat pudagynyň ösmegi bilen bazarda barha köp şahsylaşdyrylan çaphana zerurlyklary peýda boldy we dürli onlaýn we awtonom kiçi partiýalaşdyryş hyzmatlary hem ýüze çykdy. Esasanam bellikler we stikerler üçin şahsylaşdyrmagyň kiçi toparlary ...

  • Egin-eşik pudagynda pyçak kesýän maşynlaryň artykmaçlyklary

    Häzirki wagtda, Senagat rewolýusiýasyndan bir asyr gowrak wagt geçensoň, egin-eşik bazary diňe bir kämillik ýaşyna ýetmän, eýsem doýýar. Şol bir wagtyň özünde, durmuş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen, uly markalar f yzarlaýanlaryň isleglerini kanagatlandyryp bilmeýän gündelik sarp edişe öwrüldi ...

  • “Bayberry” seçip almak möwsümi

    "Wang Mei" Dagyň gyrasynda birneme gyzyl, meangmei maý aýynda. Bu miwäni saýlap, synap göresim gelýär, bu dagda bolmazlygy ýigrenýärin. Bu goşgyny okanymdan soň, bu dagda däldigime gynandym, şonuň üçin syýahatçylyk kompaniýasy t ...